Výklady Chiróna - Vladimír Sládeček


28.04.2016 - 13:58
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele mawuska, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====

Výklady Chiróna - Vladimír Sládeček
Zatím přikládám jen Chiróna ve znameních a domech.Pokračování dalších výkladů Chiróna se možná pozdrží díky jiné práci, která mě v nejbližší době čeká. :17:Chirón Léčitel a posel vesmíruZ různých pramenů – Vladimír SládečekZ historiePůl koně a půl muže se již vyskytuje v šamanské kosmologii a v rituálních praktikách různých kultur. Znázorňuje přechod z tohoto světa do druhého. Představuje most mezi světem tvarů a světem neviditelným. Mimo to, podporuje ty kteří již odešli z tohoto světa v jejich dalším životě po tělesné smrti.Řecká mytologie uvádí, že Chirón je synem Chronose (Satrurn) a nymfy Phyliry, dcery Okeanose a Tetis. Chronos potkal Phyliru v Tesálii, když hledal svého syna Zeuse, kterého před ním schovala jeho žena Rhea, protože se obávala, že spolkne svého syna jako všechny své potomky. Phylira se proměnila v klisnu, aby unikla Chronosovi, který ji pronásledoval, oklamal ji, když se proměníl v hřebce a takto se s ní i spojil. Narodil se Chirón – kentaur, který měl tělo a nohy koně a trup a ruce člověka. Když Phylira spatřila dítě, byla tak zděšena, že prosila bohy, aby ji proměnili v jinou bytost. Bohové vyslyšeli její prosbu a proměnili ji v lípu.Osiřelého Chiróna našel Apollón, který se stal jeho pěstounem a naučil ho mnoha věcem. Chirón se stal mudrcem, prorokem, lékařem, učitelem a hudebníkem. Králové mu svěřovali své syny, aby je naučil vládnout a připravil je na jejich budoucí úkoly. Objev ChirónaByl objeven v listopadu 1977 astronomem Charlesem T. Kowalem (nar. 8.11.1940 v Buffalo, New York). Chiróna nazvali samotářem, podivínem, ale lze říct že je prostředníkem mezi konzervativním vědomím Saturna a revolučním vědomím Urana. Poučuje o spojení Země s vyššími oblastmi. Je klíčem, který odemyká bránu Novkého věku. Jde osamoceně svou cestou, ale je sledován a získává stoupence, příznivce. Chirón je bránou ke kameni mudrců, ale také velkým léčitelem, pokud se mu tak rozumí. Reintegrace vědomí a těla je klíčem k Chirónu a jedním z nejdůležitějších jeho témat. Zde je jak rozdílné racionální myšlení, tak i spoejní s obsáhlou, objímající oblastní, která je nad naší schopnosí chápání, vnímání.V horoskopu Chirón ukazuje, kde budeme hledat něco nadosobního. V domech Chirón ukazuje životní oblast, která je sevřená, narušená, zraněná, závadná. Současně však můžeme vyčíst, kde můžeme přinést jedinečný osobní příspěvek. Dům, ve kterém je Chirón, je peklem, v kterém jsme uvízli. Muka, která tak prožíváme, přivedou nás na vnitřní cestu uvažování, jak toto vše zpracovat, jak se z toho všeho osvobodit, dospět k uzdravení, spasení, jehož hodnotu popisuje zvířetníkové znamení. Planety v aspektu k Chirónu nás poučují o terénu, který musíme projít, o pomocnících a nepřátelích, se kterými se setkáme, o netvorech, které uspokojíme nebo nad kterými zvítězíme. To jsou různí bohatýři, kteří mezi Chirónovými žáky, kteří Chiróná opustili, aby se vydali na svou vlastní cestu. Symbolizují nadání a moci, které můžeme projevit. Chirón podporuje tento proces a vede k novému začátku, k psychologickému znovuzrození. Láme naše vědomí a vyzývá nás, abychom transformovali naše představy o skutečnosti a dle možnosti vyvolává i intenzivní transpersonální zkušenosti. Chirón nás doprovázeí na naší cestě a dává nám možnosti, které můžeme chopit a využít ke zpracování vlastního utrpení a tím i rozšířit naše vědomí. Je naším učitelem, kterému máme být věrni. Jeho třídou jsou naše životní zkušenosti a jeho hbitost a obratnost se projeví v průběhu času v masách, až budou připraveny přijmout vynořující se smysl života. Chirón ohlašuje svítání nového ddruhu vědomí, které není ani výlučně materialisticko/psychologické, ani nábožensko/spirituální, ale oboje. Přijímá existenci nového, neznámého. Symbolizuje zvláštní kombinaci mocné a tvořivé síly a vizi Urana na jedné straně a Saturnovy úcty k minulosti, pro osobní omezení a zákony společnosti a hmotný svět na straně druhé. Dává nám možnosti tyto síly a energie uvést do našeho života a tento impuls zespolečenštit v říši Jupitera. Sensitivní bod ChirónaPloviční vzdálenost v horoskopu mezi Saturnem a Uranem, je „senzitivní bod Chiróna“. Pokud se na tuto poloviční vzdálenost dostane nějaká planeta nebo osa, je to stejné, jako by tvořila aspetkt k Chirónu. Vhodné i pro léčení. Když tuto poloviční vzdálenost tranzituje nějaká planeta, příčemž je nejdůležitější konjunkce nebo kvadrát, pak aktivizuje v životě dotyčné osoby Chirónova témata. Když sám Chirón tranzituje tento bod, pak vrcholí témata, která Cnirón v horoskopu reprezentuje, což není vždy destruktivní, ale mohou být nasznačeny i příznicé příležitosti. Má-li někdo v základním horoskopu na ploviční vzdálenost spojení Chirón - Saturn/Uran, pak je po celý život ovládán tímto Chirónovým vlivem. Psychologicky řečeno, stojí Chirón na prahu mezi oblastí osobní a nadosobní. Reprezentuje osobní a nadosobní energie.Chirón je spoluvládcem znamení Střelce a 9.domu. Ve zničení je v Blížencích, v povýšení je v Panně, v pádu v Rybách. Chirónova témata: Jednota ducha a hmoty. Příroda a kultura. Znovuspojení s instinktivním. Revizalizace, Inkarnace. Přijetí nesmrtelnosti, šamani, kněží, tvořivost, sexualita, animální příroda, hledání, putování, odcizení, zráta, oběť, zranitelnost, nemoc, utrpení, bolest, služba pro jiné, povinnost k životu, iniciativa, individualizace, integrace, zvláštnost, nezávislost, izolace, uznání jednoty, vnitřní učitel, guru, moudrost, sebepoznání, jednostrannost, hrdinství, násilí, hrdost, marné boje, zkoušky, rozšíření vědomí, ekologie, biospiritualita, holistické myšlení. Chirón ve zvířetníkovkých znameních (Domy pak ukazují blíže, o jaké hodnoty se tito lidé budou zasazovat. )SkopecVystupuje zde snaha o vlastní identitu, její nalezení, touha v něčem vyniknout. Tito lidé často razí cestu něčemu novému. Projevuje se zde aktivní energie, ale je nutno vyvinout jistou sebekázeň, aby tuto energii bylo možno vhodně a účelně vést a použít. Sklon k překotnému jednání přináší pak emocionální napětí. Zde se zraňujeme vlastní militantností. V dětství můžeme trpět nějakým nepřátelstvím, utlačováním nebo agresí. Je-li zde Chirón v konjunkci s ascendentem, je v počátku všechno nesnadné, těžké, objevují se pak reakce vzteku, když není možnost se prosadit. Síla rostě objevováním nesnází a jejich zdoláváním. Je zde silná magnetická přítažlivost, na kterou jiní prudce reagují. BýkHledání nových hodnot i ve stále se měnícím a nestálém prostředí. Tématika Býka vlastnictví a jistoty, zabezpečení, jsou zde mimořádně důležité. Tyto lidi nic nezadrží při dosahování toho, co pokládají za důležité pro přežití. Zastávají názor, že nikdo by neměl dosahovat blahobytu na úkor jiných. Jsou vynalézaví, pokud se jedná o překonávání nesnází ve hmotném směru. Je zde možno pozorovat velké nároky na vlastnictví. Připoutanost může být i sexuálního rázu. Měli by se léčit poznáváním moudrosti těla, naslouchat tělu, jíst jen když je opravdu hlad, spát když je únava. BlíženciZde je kladen důraz na komunikaci. Dovedou navazovat mnoho kontaktů a zraňuje je, když nejsou pochopeni. Sklon učit se stále něčemu novému, sbírání nových poznatků. Rádi se otevírají novému způsobu myšlení a řešení problémů. Jsou napojeni jak na vědomí jednotlivých osob, které je obklopují, tak i na kolektivní nevědomí. Při špatné aspektaci může trápit nervová nebo dýchací soustava. Neuvážené výroky. Ke zlepšení napomáhá odchod na nějaké jiné, teplejší místo třebas i ve vzdálenější oblasti. Je-li však zde dostatek osobní jistoty a zralosti, pak se tito lidé snadno otevírají transpersonálním zdrojům léčivým a tvořivým. Mohou být médii nebo proroky. RakJistota při zajišťování domova. Rodina je nadevše. Je zde silný odpor proti agresi a nepřátelství, žije souladněji se svými city, než jiní lidé. Je nutno mít své city pod kontrolou. Bývá zde velmi nesnadné vymanit se z konzervativních proudů Saturna a napojit se na jemnější proudy Urana. Při nesouladné aspektaci Chiróna bude nutno překonat sklon k alkoholismu, drogám. Vztah k otci může být problemaetický nebo byl neznámý, či zemřel předčasně. Může být i známkou nějakého sadismu v domově rodičů. Při souladném ozáření vciťování, léčivé síly. U mužů toto postavení dává vesměs dlouhé „držení se matčiny sukně“ a také dlouhé hledání životní partnerky. LevSebedůvěra, snaha uchopení se vedení, protože k tomu není nikdo schopnější. Snaha o individualismus za každou cenu. Přílišná hrdost se vzpírá jakémukoli omezování, napomáhání třebas i v dobrém smyslu. Zde je nutno radit k trpělivosti, uvolnění. Dobře aspektovaný Chirón, především v MC ve Lvu, ukazuje silné použití vůle. U některých je v dětství zraněna jejich spontánnost, že pak jako dospělí se obávají, aby nebyli směšní. Při dobrém ozáření tito lidé dosahují krásy, popularity, obdivu. Při špatném ozáření bezdětnost nebo nesnáze, způsobené dětmi, které můžou být nemocné nebo předčasně umírají, případně brzy opustí domov rodičů. PannaMnozí s tímto postavením mají duši Dona Quijota, snaží se napravovat chyby a korigovat omyly. Jejich vědomí je zaostřeno na vše, co je ve světě nesprávné. Je zde pevné přesvědčení, že by nikdo nikoho neměl ovládat a nikdo by neměl brzdit něčí vývoj. Najdeme zde i hodně workoholiků. Intuice pro dobré zacházení s časem. Léčitelské schopnosti. Kontrola zde hraje důležitou úlohu, buď je jí málo nebo příliš. Toto postavení může také přinést sterilitu. Bude nutné překonat obavy z nemoci, z neúcty jiných lidí. Dobře uklidňuje a léčí pobyt u moře. VáhySilný smysl pro spravedlnost, vyrovnanost. Pro tyto lidi je přirozené navazovat vztahy s jinými lidmi a snaha chápat je, bez omezení jejich náhledů. Na druhé straně mají sami zájem, aby je nikdo neomezoval. Nemají rádi úzkoprsé lidi a ty, kteří si hrají jen na svém písečku a nepřijímají jiné myšlenky. Umění v jakékoli formě je pro ně nutností, živí jejich duši, pokud nemají sami nadání pro umění, zajímají se o ně třeba jen pasivně. Měli by se naučit zcela vědomě myslet a jednat. Někdo zde trpí přemírou diplomacie. I v konfliktních situacích zůstává pozitivně tvořivým. S Chirónem ve znamení Vah není snadné zůstat jen nestranným pozorovatelem.ŠtírNa vyšším stupni vývoje se zde nacházejí lidé, kteří pracují na svém zdokonalení a snaží se o spojení se svým vyšším „já“. Na nižším pak jen snaha o uspokojení svých žádostí a chtíčů bez zábran. Najdeme zde spoustu zájemců o esoteriku, okultní disciplíny, jógu a filosofii. Mohou disponovat s větší léčivou silou. Dle aspektace a postavení Chiróna v domech lze usuzovat, že prožijí v životě nebezpečí nebo krizi smrti – klinická smrt. Při špatné aspektaci se může objevit schisofrenie, paranoidní jevy, setkání se sadismem, zneužíváním dětí, znásilnění.StřelecTito lidé mají velmi silnou touhu po dobrodružství a hledjí něco stálého, i když se stále vše mění. Pokud najdou svou filosofii, pak mají silnou touhu ji sdílet s jinými. Instinkivně jsou ve spojení se svými duchovními učiteli. Mnohdy filosofie, kterou získali v dětství od rodičů nevyhovuje jejich potřebácm a hledají něco nového. Je mezi nimi spousta poutníků, kteří navštěvují poutní místa a kostely. Dokážou se upsat i nějakému duchovnímu učiteli, guru, dokáží předvídat budoucnost, případně se povznášet nad duchovní úroveň. KozorohPotřebují pocit jistoty, že jsou na správné cestě. Nesnadno chápou jiné lidi a jejich cesty. Vyznačují se velkou trpělivostí, ovládáním času. Měli by se naučit naslouchat druhým. Při špatném ozáření snadno zneklidní, jsou podráždění, nesnadno si vytyčují správné cíle a nesnadno dosahují místo ve společnosti. Obtížně a ne vždy splní očekávání rodičů. VodnářImperativ těchto lidí lze vyjádřit jedním slovem – budoucnost. Nevyhovují jim lidé, kteří nemají zájem o pokrok, o novoty, ale mají silnou dávku sympatie pro ty, kteří alespoň o něco vyrostli nad všednost a davové mínění. Potřebují navazovat kontakty s lidmi, vyměňovat si ideje. Nedokážou stát za zavřenými dveřmi, ale mají snahu vstoupit tam, kdeještě nikdo nevstoupil. Neměli by pouze létat ve svých ideálech, ale naučit se stát pevně na zemi. Mohou být otoroky nějaké ideje a nepozorovat, že tím se brzdí jejich vlastní pokrok, pak i snadno dojdou ke zklamání. Mohou zde být i obavy ze skupin a kolektivu, protože kolektivní ideje mohou snadno ovládnout osobnost. Ryby Ve všem, s čím přichází do styku, se snaží nalézt pravu. Ti, kteří dosáhli vyšší stupeň duchovního vývoje se snaží o universální životní sty, o překročení současné všednosti, o sebezdokonalení. Vyznačují se silným opitmismem, že se jednou svět změní k lepšímu. Mají neobyčejnou snahu projevit lásku ke všem a ke všemu. Je zde nutná snaha po spojení s božskou silou, s univesální jednotou. Pokud naslouchá zpěvu mořských sirén, pak loď života snadno může narazit na skálu. Mnohdy potřebují povzbuzení. Vesměs je zde silná léčivá síla, spíše neptunického rázu. Atmosféra pro meditaci a universální lásku. Soucit s trpícími, slabými, nemocnými. Silný smysl pro hudbu. V létech 1861 a 1869 byl Chirón ve znamení Ryb. V USA byla válka severu proti jihu za zrušení otroctví. Jižní státy se nechtěly zříci svých privilégií. Chirón v Rybách v létech 1910 – 1918, kdy první světová válka změnila tvářnost Evropy. Invaze a protiinvaze změnily hranice mnoha států, tisíce lidí zemřelo otravnými plyny, které ve válce byly poprvé nasazeny. Invaze, plyn, utrpení mas jsou typické pro neptunovskou oblast, která se hodí k Chirónu v Rybách. Naposled procházel Chirón zanmením Ryb v létech 1960-1969. Zde zuřila silná partizánská válka ve Vietnamu, kde padly tisíce mladých mužů, nebo se vrátili zpátky se závislostí na drogách. Chirón v domech horoskopuChirónova pozice v domech naznačuje oblasti, ve kterých se máme něčemu naučit, když se již zvládly Saturnovy úkoly.Pozice Chiróna v domech ukazuje cestu duše, na které je nutné se zdokonalit, aby se člověk naučil léčit své nemoce a bolesti pocházející z jeho nedostatků a nedokonalosti. 1. dům – Člověk se orientuje na vesmír způsobem, který se vymyká všednímu pojetí života. Tito lidé jsou dynamičtí, mají silné a zajímavé osobní vyzařování, které k němu přitahuje lidi. Mají sklon k osamělosti nebo se cítí osamělí i ve společnosti jiných lidí. Mohou mít léčitelské vlhody, zvláštní schopnosti i zážitky. Přiměřená iniciativa, přiměřené jednání, podivínství.2. dům – Tito lidé hledají k sobě lidi, kteří mají stejné osobní hodnoty, jako oni sami. Jejich vztah k vlastnictví a k penězům je zvláštní.Když se naučí správným vztahům k těm hodnotám, vesměs projevují přání pomáhat potřebným. Dovedou se zcela ponořit do své práce. Vynalézavost, mnohdy technické schopnosti, manažérství. Jedná se převážně o chladně uvažující osobnosti s poměrně dobrým úsudkem. Přiměřené hodnoty, přiměřené použití nástrojů. Mnohdy láska pro peníze.3. dům – Naivní víra, že vše je možno vykonat. Stále e snaží o různé vztahy s jinými lidmi. Humor, liberalismus v myšlení. Jejich intelekt se neomezuje pouze na logiku, ale bývá spojen s jejich emocemi a instinkty. Rychlé chápání, zajímavé vyjadřování v řeči a písmu, hovornost. Zvláštní zážitky se sourozenci, z nichž může jeden hrát významnější roli při jeho vývoji. Při špatné aspektaci nesouladné vztahy se sourozenci, pocit izolovanosti. Přiměřená komunikace, myšlení a jednání. – Oplzlé hovory, erotická literatura.4. dům – Silný vztah k humanitě, ve svém nitru cítí společné kořeny se vším lidstvem. Je zde snaha pozvednout, povzbudit jiné, ať již mentálně, emočně nebo spirituálně, osvítit, vytvořit pro všechen svět rovnost. Láska k činnosti, práci v domácnosti. Vědí, co je bolest, protože vesměs už nějakou prožili v dětství nebo mládí. Měla by zde být snaha o samoléčbu. Přiměřené emocionální svazky, přiměřený postoj vůči rodině. Nevěra, nemanželský život lásky v domově rodičů.5. dům – Chtějí být sami sebou a nechtějí, aby jejich tvořivot byla ovlivněna jinými. Mají svůj vlastní styl a občas i něco, co přežije jejich smrt.Těmto lidem udělí důležitié lekce milé osoby nebo děti, což může změnit způsob jejich života. Do své oblasti vnášejí mnoho nadšení a pokud trénují, pak trénují trvrdě. Ostrý až kousavý humor. Stále v nich zůstává kus dítěte. Přiměřený výraz sama sebe, přiměřená tvořivost. Dobrodružství v lásce, především v mládí.6. dům – Mohou se vyskytnout mimořádné zdravotní problémy. Zdraví je zde dominující záležitost. Snaha pomoci druhým po zdravotní stránce, léčitelské schopnosti, talent určit diagnozu. Je nutné udržovat rovnováhu mezi tělem, duchem a duší. Jsou to pracovití lidé s rozhodností, smyslem pro zodpovědnost a povinnost. Je mezi nimi spousta dobrých řemeslníků. Mají málo optimismu a mohou působit chladným dojmem. Přiměřená forma služby pro jiné, péče o tělo. Hypochondrie, schizofrenie, obsedantnost, pohlavní nemoce. Sexuální kontakty s podřízenými.7. dům – Dynamika osobních vztahů. Mezilidské vztahy jsou velkým učitelem a je nutno tvrdě na nich pracovat. Nové originální způsoby kontaktů s druhými lidmi, druhým pohlavím. Spolupráce je však dosti nesnadná. Vnitřní sklon ke křižáckému tažení ve veřejnosti pro nějakou ideu. Rodina je pro ně důležitá a sňatek může otevřít novou dimenzi. Mnohdy se zde vyskytují exponovaní protivníci. Přiměřené společenské vztahy ve veřejnosti. Pokud působí v politice, pak končí tím, že vystoupí proti celé mašinérii nebo ji rozbijí, když je nečestná a nespravedlivá. Vstup do veřejného života, do manželství je vstupem do ohně. Zachmuřené manželství. 8. dům – Vyžaduje práci na sobě samém, aby došlo ke zjemnění. Nutnost sebekázně, sebekontroly. U výše stojících typů sklon a láska k nějakému bádání, zkoumání neprozkoumaného, rychlé řešení problémů. Mají sílu a možnost uvolnlit obrovské energie a životní síly a vést je určitým směrem. Sklon k esoterice, okultismu, léčivé síly. Důležité lekce se vztahují na sexualitu, moc, smrt. Přiměřený postoj ke smrti a sexualitě. Poškozuje si zdraví, možnost závislosti na drogách. Sklon k sebevraždě. 9. dům – Schopnost intuitivního chápání základních zákonů přírody, všeobecných principů života, objasnění různých situací. Schopnost přizpůsobit se proudům doby, ztotožnění se s posluchači, naučit je něčemu, zvláštní schopnost přemlouvat a přesvědčovat druhé. V životních oblastech hledají potvrzení toho, v co věří. Dleaspektace snadné nebo nesnadné spojení s vyšším „já“. Přirozený zájem o duchovní filosofii, spiritualismus. Při negativním ozáření „policejní mentalita“. Na cestách dobrodružství v lásce. 10. dům - Tito lidé jsou známí svou vitalitou, čilostí a pílí, činorodostí, rozhodností. Nemají rádi nečinnost. Mohou dosáhnout vyšší pozice s menšími předpoklady, než je běžně zapotřebí. V povolání jdou svou vlastní cestou, což je odlišuje od jejich spoupracovníků. Rychlé chápání, sklon k ironickému humoru. Dovedou se prosadit, vykonají něco zvláštního v životě, něčím na sebe upozorní. Mohou začít nová díla, odpovídající novému věku. Přiměřené povolání a společenská účast. Při špatné aspektaci sklon žít na úkor jiných. Pasáctví, prostituce. 11. dům – Moudrá volba přátel a partnerů náleží zde k nejdůležitějším lekcím. Je nutno předem uvážit, komu se věnuje důvěra. Silný společenský sklon. Snadno se stává středem pozornosti, případně se dovede společnosti přizpůsobit. Chtějí být řešiteli problému. Mnozí se zajímají o nějakou vědu. Sklon pracovat ve skupině. Je nutno nabádat k objektivitě a uvolnění. Přiměřené ideály a přátelství. Sklon k homosexualitě, k využívání přátel, popřípadě přátelství, které škodí.12. dům – Sklon k experimentování. Snaha ovojovat si nové poznatky klidu samoty, učit se něčemu novému, rozšiřovat svůj obzor. Léčitelské schopnosti. Zájem o minulost. Někdy sklon pracovat na několika projektech může vést k roztříštěnosti. Mají rádi úlohu disidenta. Neptunická intuice, esoterika. Přiměřená opatrnost. Tajné smyslné výstřelky.

Řazení:
02.05.2016 - 14:01 | Filtr
(Býk) Petr9 » Anilah
tohle se ale netýká data narození - jako samotného principu vodnáře.
já se taky musím vypořádávat se svým vodnářem/uranem, který by nejradši ulítl někam do "dokonalého" světa a na tenhle svět shora hodil bobek; stejně tak si ale na mně žádá svoje i střelec/jupiter; do toho si nárokuje a žádá svoje kozoroh/saturn; atd atd ... a když člověk některému z těch principů nevychází vstříc (nebo to s nima naopak přehání), tak se to může začít somatizovat na určitých orgánech.

nabídl jsem pohled tradiční astro-psychosomatiky ... nic víc, nic míň.
02.05.2016 - 02:06 | Filtr
(Býk) Petr9 » Anilah
možná jsi na to už narazila, možná ne - klasicky se lýtka přiřazují k principu vodnáře/urana. nechce moc žít tady v tomto nedokonalém světě plném chyb ... a když mu nejde rovnou lítat za sluncem, tak si aspoň povyskakuje - ve snaze se dostat do nějakého ideálnějšího světa, kde bude méně chyb a nedostatků ... a jako první to vyskakování odnášejí právě ta lýtka.
... časem pak přijdou i křečové žíly ... a časem no, ... na to máš ještě čas.

můj děda se i s tím vyskakováním, křečovýma žilama a utíkáním do lepších světů dožil 93let a ještě v rok své smrti dělal denně poctivě dřepy a jezdil na rotopedu - tak tímhle příspěvkem nechci nijak strašit :)) ... ale kdyby to někdy bolelo už moc a žádný ideální svět v nedohlednu - tak zkus pouvažovat, jestli by nestálo za to aspoň zkusit zakořenit i v tomhle nedokonalém světě :20:
01.05.2016 - 14:13 | Filtr
(Ryby) thééé
:17: :74: :68:
01.05.2016 - 08:23 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » allika
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele mawuska, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Rádo se stalo :3:
30.04.2016 - 22:31 | Filtr
(Rak) allika
Mawusko, tisíckrát děkuji za všechny příspěvky od Sládečka, jeho knihy jsou fakt nedostatkové zboží a navíc teď se Chirona zrovna snažím pochopit...moooooc děkuji ještě jednou...vlastně i za Černou lunu :79: :17: :76:
30.04.2016 - 20:51 | Filtr
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele mawuska, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
POSLEDNÍ ČÁST VÝKLADŮ CHIRÓNA !

Chirón v tranzitech
Souladné tranzity Chiróna nebo jiných planet a bodů na Chiróna jsou výtečné pro začátek léčby, především alternativní, přírodní, duchovní.
Slunce
Konjunkce, sextil, trigon – Přináší větší změny v životě. Člověk se cítí postaven „na svém místě“. Možnost rodinných slavností, sňatků, narození dítěte, změna ve způsobu života, setkání se spirituálním učitelem. Příznivá změna v povolání, existenci.
Kvadrát, opozice – Zdravotní krize, které mohou vést k vyčerpanosti, depresím. Spíše nepříznivé změny společenského postavení, rozchod, nepříznivá existenční změna.
Luna
Konjunkce, sexil, trigon – Změna místa pobytu. Vzrůstající popularita.
Kvadrát, opozice – Nesouladné změny ve vztahu k ženám. Možnost zdravotních problémů, klesající trend popularity.
Merkur
Konjunkce, sextil, trigon – Nové ideje, otevření vlastního podniku, uklidnění nervové soustavy. Vhodné pro plánování, psaní dopisů, komunikaci, vhodné pro studenty nebo výběrová řízení.
Kvadrát, opozice – Zdravotní problémy s dýcháním nebo nervového původu. Ztráta dokladů, oklamání, podvod, okradení.
Venuše
Konjunkce, sextil, trigon – Příznivé změny ve vztahu, přátelství, lásce, k zálibám, povolání, možnost nové životní dráhy. Objevení skrytých vloh, vhodné pro oblast umění.
Kvadrát, opozice – Nesoulad v přátelství, lásce. Zdravotní problémy z hojné nebo nevhodné stravy, finační výdaje na luxus a zbytečnosti. Nevítané návštěvy.
Mars
Sextil, trigon – Nové podnikání, nezávislé jednání, aktivita, která může přinést úspěch. Změna ve vztahu k sexu, sexualitě.
Konjunkce, kvadrát, opozice – Neklidné období, pozor na pohmožděniny, zranění, neuvážená podnikání, nevhodná aktivita.
Jupiter
Konjunkce, sextil, trigon – Zájem o spiritualismus, jeho vývoj a pokrok. Změna ve vztahu k osobní filosofii, životu vůbec, vzrůst popularity, zlepšení v povolání, možnost postupu v zaměstnání.
Kvadrát, opozice – Sklon k pohodlnosti, nevyužití vhodné příležitosti existenčního i jinéh rázu. Neoblíbenost u nadřízených, ve společnosti.
Saturn
Sextil, trigon – Něco skončí, aby se uvolnilo místo pro něco nového. Partnerství jako povinnost. Převzetí zodpovědnosti, jak v povolání tak i v soukromém životě.
Konjunkce, kvadrát, opozice – Zdravotní problémy, především kostí, zuby, které mohou být i delšího trvání. Možnost úmrtí někoho nebo rozchod, potíže v povolání, bude nutné se v něčem uskromnit, omezit.
Uran
Sextil , trigon – Náhlá vesměs nečekaná změna, spíše příznivého rázu a to buď v povolání, ale i v soukromí, možnost cest, změn pobytu.
Konjunkce, kvadrát, opozice – Nepříznivé změny, většinou náhlé a to i v oblasti zdraví zranění, ztráty, pocit osamělosti, nevyrovnanosti, neklidu.
Neptun
Sextil, trigon – Sklon k meditaci, pohroužení se, uvažování o filosofických a neznámých záležitostech. Možnost esoterických zážitků, nadsmyslových. Zdravotní zlepšení, zajímavý uklidňující vliv.
Konjunkce, kvadrát, opozice – Zklamání, podivná onemocnění, nevyrovnanost, projekty, které nejsou v souladu s realitou.
Pluto
Sextil, trigon – Začátek něčeho nového, co bude vyžadovat pevnou vůli, tvrdou práci, důležitější osudové záležitosti spíše příznivého rázu.
Konjunkce, kvadrát, opozice – Mnoho práce a námahy, které nepřinesou to, co se od nich očekávalo.
Chirón
Konjunkce, sextil, trigon – Možnost změn, cest i do vzdálenějších míst. Počátek něčeho nového, co pak může ovlivnit životní podmínky.
Kvadrát, opozice – Zabývání se sobní krizí nebo krizí příbuzných, známých. Nesoulad.
Ascendent
Konjunkce – Možnos kratších či delších cest, změna, novoty. Duchoví zrání.
Kvadrát – Onemocnění nebo úmrtí v příbuzenstvu. Nesouladné zážitky týkající se osobního života.
MC
Sextil, trigon – Změny, které vedou ke zlepšení životních podmínek, nové obzory, podnikání.
Konjunkce, kvadrát – Konfliktys autoritou, ztráta pozice nebo vlivu, zklamání.

Progrese
Chirónovy progrese mohou zabarvit život i na několik let, podle oblasti, domů, znamení, kde se Chirón nachází. Progrese vnitřních planet mohou působit celý rok. U Luny působí poměrně krátký čas. Častěji sež progrese Chiróna jsou progrese jiných planet na Chiróna a ty umožňují zrozenému vždy nvé možnosti v oblasti, kterou symbolizuje tranzitující planeta. Důležitý je každý progresivní aspekt Luny k Chirónu.
Chirón v solárním horoskopu
Naznačuje, kde mohou vzniknout nové možnosti a kde je možno očekávat nové úkoly. Pochopitelně existuje ještě svobodná vůle a je možno šance zkazit. Zvláště zajímavá mohou být léta, kdy Chirón stojí před hrotem nového domu, jeho tématika je již spojena s okolnostmi následujícího roku.

Chirón a GEO – horoskopy
Jin Lewic vyvinul takzvanou Astro – Cartography, při které s horoskop pomítne na mapu světa, aby ukázal, ve kterých pásmech radixu sojí planety na hrotech rohových domů. Linie n mapě pak naznačují oblasti , které v době narození byly pod vlivem nějaké planety. Jeho bádání prokazuje, že zážitky, které člověk zažije na těchto místech, jsou přímo ve spojení s planetárními línií, která tímto pásmem křižuje. Linie Chiróna vesměs prochází přes místa, která by člověk měl navštívit nebo kde by si měl hledat přátelství. Kdo chce svůj život strávit, jako všeobecnou rekreaci, měl by se přestěhovat na místo, kde je Chirón proti jeho domu radixu nebo přechází n hrot nějakého rohového domu. :17:
30.04.2016 - 14:04 | Filtr
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele mawuska, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Chirón v aspektech k planetám
Příznivé aspekty Chiróna přinášejí v životě tvořivost, inspiraci, uvolňují originalitu, nesouladné aspekty přinášejí tlak, konflikty, napětí, obavy, strach, krize, způsobují bolest. Díky těmto aspektům je však možno posílit a vyvinout kladné charakterové vlastnosti, zlepšit schopnost překonávat nesnáze. Orbis u Chirónových aspektů používáme stejný, jako u aspektů Saturnových.
Slunce
Konjunkce – Povzbuzení procesu individualizace. Září nejen pro sebe, ale i pro slávu Boží. Originální osoba s novou iniciativou, duchaplnost, humor. Přehnaná smyslnost oslabuje vitalitu.
Sextil, trigon – Charismatické osobní vyzařování, zvýšení popularity. Obyčejně dosáhne toho, po čem touží. Omezení překonávají bez větších potíží. Snadno spolupracují s těmi, kteří se odkloňují od zvyklostí všedních norem. Snadné získávání příznivců, stoupenců. Dynamika.
Kvadrát, opozice – Sebechvála, vypínání se. U žen zde schází sebedůvěra, soustředění. Aktivita se vydává špatným směrem. Vzniká dosti nepřátel. Neurologický stres. Nemoc nebo omezení otce.
Luna
Konjunkce – Poměrně záhy v životě se požaduje filosofické vysvětlení, jak neviditelné síly ovládají životní děje. To se může projevit v silnější religiozitě. Hledání bydliště, které se vybočuje z normálu. Dokážou ovlivnit emoce druhých, snadno vyciťují bolest. Matka citově založená. Emocionální krize.
Sextil, trigon – Především u žen mateřské instinkty, pečují o zdravotně postižené nebo zneužívané děti. Muži s tímto aspektem jsou citově na úrovni své matky. Své bližní vidí v jiném světle, než je vidí ostatní. Snadněji vnímají nemoce, slabosti, ale i schopnosti, nadání, potřeby a přání jiných lidí. Jsou spravedliví. Jsou dobrými učiteli a řešiteli různých problémů. Dobrý vztah k matece.
Kvadrát, opozice – Matka nebo manželka kontroluje syna, manžela a snaží se je ovládat. Málo sebekázně, emocionální nevyrovnanost, v horším případě to přechází do „teroru“ Boj proti jiným (dle postavení domu – oblasti) . Někteří propagují násilí. Mohou si nadělat spoustu nepřátel.
Merkur
Konjunkce – Obnovitelé, vynálezci. Zvláštní styl komunikace. Může se vyskytnout i sklon k hádavosti, ale také pochopení pro „selský rozum“. Nemají rádi nic, co je omezuje, nutí. Dobří učitelé, hudebníci, skupinoví léčitelé. Technické nadání, záliba v erotické komunikaci.
Sextil, trigon – Logické myšlení, silná intuice, originalita ve vyjadřování, dobrý intelekt až do stáří. Na každou situaci nahlíží s humorem a to zprostředkovávají i jiným lidem. Rozum je jejich důležitým nástrojem, který používají ve všech situacích. Snadno se učí. Učitelé, komici, řečníci, ale i badatelé, vědci. Schopnosti okultní, esoterické, lékčitelské.
Kvadrát, opozice – Neklid již ve škole, když mají své myšlenky vyjádřit slovně nebo písemně. Vesměs se domnívají, že je jejich intelekt nadprůměrný. Kousavý humor. Kdo přijde do hádky s touto osobou, ať se nedomnívá, že snadno vyhraje. Hochštapler a podvodník.
Venuše
Konjunkce – Vidí krásu tam, kde ji jiní nespatřují, mnoho lásky, která s může projevit jako léčivá síla. Idealismus. Hledání všeho, co je hodnotné, reálné a krásné. Umělecké schopnosti.
Sextil, trigon - Osobní přitažlivost, láska k bližním, snaha pomoci trpícím a potřebným. Posílení romantické stránky. Sklon k umění. Příjemné vystupování, zájem o etiku, estetiku, společenské hodnoty. Trvalý vztah lásky.
Kvadrát, opozice – Nesnáze s žárlivou matkou nebo sestrou. Výstřednosti v lásce. Obdiv dekadentního uměmí. Zájem o věci, které jiní přezírají. Možnost homosexuality. Málo sebeovládání. Sklon k nízkému okultismu, sexuální magii.
Mars
Konjunkce – U žen – bojovná Amazonka. Již od dětství sklon konat něco svým vlastním způsobem, svévolně. U v dětství je dobré nechat tuto energii plynout a nesnažit se takové dítě od jeho způsobu odvádět. Sexualita se pojímá poněkud odlišně od bězného rázu. Striktní sledování svého cíle. Občas tvrdost vůči blízkým. Nesprávně nasazená energie. Neoblíbenost, nepřátelství.
Sextil, trigon – Tvořivá energie. Nepochybuje o tom, že to, co si vzal do hlavy, to vykkoná. Dobrá intuice. Poznávání správného okamžiku průlomu. Schopnost kontrolovat a nasadit energii. Atleti, pohotoví politici.
Kvadrát, opozice – Nemá rád omezení a jde zatvrzele za svou myšlenkou, neodradí ho ani vysoká pravděpodobnost neúspěchu. Opakovaný stres může poškodit zdraví a přináší odpovídající emoce.
Jupiter
Konjunkce – Nesnadno se podřizuje pravidelnosti a nesnadno se upoutává na jedno místo. Užitečnější je osobní učitel než pravidelné vyučování. Má se naučit hledat a nalézat i pozitivní stránky a dobro v druhých lidech. Pokrytectví, rád káže druhým o morálce, kterou sám nezachovává.
Sextil, trigon – Schopnost učit se a učit i jiné. Sklon připoutat se k nějaké filosofii. Alespoň v počátku potřebuje dobré vedení , aby své znalosti a vědomosti použil k prospěchu jiných. V oblasti umění nebo komunikace může svou schopnost použít k tomu, aby jiným nastavil zrcadlo, aby pochopili sami sebe. Schopnost předvídání, až jasnovidnost již od mládí. Snadno najde místo pro úspěšnou činnost.
Kvadrát, opozice – Sklon k ustrnutí na jednom bodu, nesnadno se dostává ze svého šnečího domečku, do kterého zalezl. Schopnost pracovat v zákulisí, skrytě, ale i občas nečestně. Snadná ztráta kontaktu s realitou.
Saturn
Konjunkce – Narušení tělesnosti nemocemi, katastrofami. Vesměs přísná, tvrdá až krutá výchova od otce nebo otčíma. Nesnadné ekonomické poměry a vztahy. Chlad narušuje manželský vztah.
Sextil, trigon – Z člověka vyzařuje uvolněná, přirozená autorita. Dovede ocenit dobré osobní vlastnosti, ale jen tehdy, když to přináší nějaký užitek. Snaha o spravedlnost ve společnosti. Snad tvrdší poměry v dětství, ale tyto zocelí osobnost, že pak houževnatěji jde cestou, kterou si vytýčil. Sklon k činnosti nebo pobytu o samotě.
Kvadrát, opozice – Sklon k onemocněním. Je nutno zdolávat tvrdé podmínky a překážky. Bude nutno se učit přizpůsobovat se různým situacím a okolnostem. Někteří mají zde sklony k uplatňování jezuitského „Účel světí prostředky.“
Uran
Konjunkce – Život plný zážitků. Sklon vychutnávat život plnými doušky. Tito lidé se obyčejně rodí na začátku nějakých velkých světových změn, revolucí. Podvědomá víra, že posléze přece jen zvítězí dobro a právo. Zabývání se problémy lidstva. Požívačnost, svádění.
Sextil, trigon – Snaha nějakým způsobem přispět ke zlepšení světa a objevovat různé cesty k tomu. Velké změny v povolání. Sklon a možnosti k transformaci. Duchaplnost, mentální pohotovost. Neočekávané východisko z různých problémů.
Kvadrát, opozice – Snad poněkud přehnaný idealismus a snaha po nezávislosti. Svou individualitu si žárlivě střeží a může se takto dostávat do konfliktu s jinými, mohou se dostávat do vlivu různých guru. Občas problémy s drogami.
Neptun
Konjunkce – Potíže s autoritami. Buřičství. Sklon ovlivňovat velké masy a to ať na již na úrovni emocionální nebo spirituální. Za velmi dobré aspektace mohou být tito lidé dobrými učiteli, protože mohou dát více, než pouhá slova. Jinak také utopisté.
Sextil, trigon – Snivost, snadný přístup k pohádkám. Idealismus, vysoké ideály, humanita, představivost, snaha pomoci řešit lidské problémy. Schopnost léčení a nadsmyslového vnímání.
Kvadrát, opozice – Bude nutono ovládnout velkou, někdy až chorobnou obrazotvornost. Honění se za přeludy a fantastickými projekty a plány, vesměs neuskutečnitelnými. Je téměř nemožné, přesvědčit tyto lidi, že jsou nesprávnou cestou. Zmatené nitro, nejasná mentalita. Což se někdy nepřiznivě promítne i do existenční oblasti.
Pluto
Konjunkce – Snaha proměnit , transformovat svět (Marx, Mussolini). Politika, aktivita ve větším množství lidí.
Sextil, trigon – Emocionální hloubka. Snaha získávat nové poznatky a znalosti v nějakém bádání, které by se pak dalo přenést do života větších celků a zlepšit životní úroveň. Schopnost přesvědčovat.
Kvadrát, opozice – Potíže v intimních vztazích. Obavy, aby jiní nevnikli do jeho nitra a soukromého života. Mnoho nesnází snad již v dětství, překážky a protivníci v životě, to pak může vést k nevyrovanosti.
Severní lunární uzel
Konjunkce – Sklon hodně hovořit o tom, jak dosáhnout velkých věcí, ale stálé padání zpět. Pokud však se opravdu učiní krok vpřed, vyvine se velký talent, hraničící s genialitou. Mosžnost rozvinout své vnitřní vlohy a stát se velkým léčitelem nebo spirituálním učitelem.
Jižní lunární uzel
Konjunkce – Bude nutno se poučit z těžkých lekcí. Je nutno se vzdálit od minulosti a nenechat se ji ovládnout. Možnost dát životu mystický výraz, vzdělávat se po esoterické stránce. Soustředit se na přítomnost.
Ascendent
Konjunkce – Zvláštní výraz v očích, jako by byly schopny vyprávět historii. Možnost zvláštního vědění, vycházející z nitra.
Descendent
Konjunkce – Zážitky z dětství, které mohou znesnadňovat hladký kontakt s jinými. Schopnost prohlédnout niterným zrakem. Mohou být dobrými poradci.
Medium coeli
Konjunkce – Touha po nezávislosti v povolání. Zaměření na své zdraví. Dobrá pozice pro učitele.

Aspekt ke kardinálním bodům – Vždy významné. Při kvadrátu lehká nespokojenost s životními poměry a okolnostmi. Při sextilu a trigonu rozvoj schopností, poučení se ze životních lekcí.

Na poloviční vzdálenosti mezi dvěma planetami – Vždy významné. Zde se Chirón stává kanálem, umožňujícím průchod těchto planetárních sil.
29.04.2016 - 12:16 | Filtr
(Střelec) Štěpán T. » Anilah
Protože v současné době jsme od svého těla téměř odpojeni. Jednostranně jsme naučeni využívat především rozum a v omezené míře i emoce, ale moudrosti těla se vyhýváme. Všechny instinkty, všechny poselství, která byla dřív poměrně jasná, dneska umíme číst těžko, protože je přeřve hlas rozumu. Hlas těla je přitom jednoduchý a prostý. Ano, ano, ne, ne. Žádné mezitóny. Velice dobře se to dá použít na jakoukoliv odpověď, technika "co na to říká můj žaludek, moje břicho". Buď je dokonale uvolněné a plné energie, anebo se instinktivně stáhne. Takto si můžeme klást otázky prakticky na cokoliv a dostaneme odpovědi. Jen je potřeba trénovat poslouchání svého těla, je potřeba svůj rozum odkázat do patřičnch mezí.
Mimochodem, mezi moudrost těla patř i to, že si instinktivně samo řekne, co jíst a co nejíst. Není v tom přitom vůbec žádná ideologie, tělu je jedno, zda je vegan, masožravec nebo s jakými pohnutkami k tomnu přicházíme. Ono jen řekne "ano, to mi vyhovuje" nebo "ne, to mi dobře nedělá".
Říká se, že bolest je hlavní chironská funkce, já s tím nesouhlasím, bolest nastává až jako hraniční indikátor těla, že je něco špatně. Pokud v těle jinak čst neumíme, pak to jde přes bolest. bolest jediná nás umí dokonale zpřítomnit, způsobit to, že vypustíme všechno nepodstatné. Pokud jste někdo trpěl bolestmi zubů, víte moc dobře, o čem je řeč. Potlačit to práškama, je sice taky řešení, kter nás ale nezavede k oné příčině... k tělu, k tomu, že je výhodné ho respektovat, poslouchat a starat se o něj.....
28.04.2016 - 22:55 | Filtr
(Střelec) Kannál » Anilah
chiron v býku :16:
mně to funguje dobře, tělo má obrovský potenciál inteligence, který si postupně osahávám a zjišťuju, která vlastně bije.

čím víc se začínaj projevovat první neduhy, tím spíš začínám postupně odhalovat jeho dokonalost :15:
28.04.2016 - 22:27 | Filtr
(Vodnář) Anilah
Léčit se poznáváním moudrosti těla. Právě z moudrosti těla vůbec moudrá nejsem.
28.04.2016 - 15:29 | Filtr
(Střelec) Kannál
koukám, vše je na dobrý cestě :29: :15:


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »